Openbaring van de Ene God

Jezus, het Levende Woord? Wie kan dit van zichzelf zeggen?

Voor diegenen die het kunnen accepteren: God wordt alleen gekend door openbaring.

Mattheus 16:15  Jezus zei tot hen: ‘Maar jij, wie zeg jij, dat Ik ben?’

Daarbij wil ik vermelden dat die onafhankelijk is van opleiding, scholing, universitair of theologisch. Let eens op wat er over Petrus gezegd wordt. Hij was de man die niet eens zijn eigen naam kon schrijven. Ondanks dat kreeg Petrus de openbaring over deze Jezus.

Mattheus 16:16  Simon Petrus zei: ‘U bent de Christus, de Zoon van de levende God.’

De reactie van Jezus, meteen op zijn uitspraak:

Mattheus 16:17 ‘Zalig (gelukkig) ben je, Simon, Jona's zoon, want vlees en bloed heeft je dat niet geopenbaard, maar mijn Vader in den hemel.’

De uitspraak ‘niet vlees en bloed’ betekent zoveel als ‘niet van mensen’. Hierop vervolgt Jezus:

Mattheus 16:18 ‘Gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal ik mijn gemeente bouwen’

De gemeente van Jezus Christus wordt gebouwd op deze steenrots. Dat is niet op Petrus, maar op de belijdenis van de openbaring van wie deze Jezus is. Petrus herkende God in zijn dag. Hoe staat het met mij? Kan ik deze God herkennen voor mijn dag?

Voor Petrus zijn er geen twee goden, terwijl Jezus voor hem staat. Hoe kan dat nou? Jezus staat voor hem, het vleesgeworden Woord, geen tweede god, maar de Ene God. Voor de Joden kon Jezus geen God zijn, omdat zij zeiden: ‘De Heere onze God is Een’ Zij konden niet zien dat voor hun ogen profetie in vervulling ging.

Johannes 1:1 en 14 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de Eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.

Johannes 14:8-9 Filippus zei tot Hem: Here, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zei tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij dan: Toon ons de Vader?

Jesaja 9:5 Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, de heerschappij rust op Zijn schouders. En men noemt Hem: Wonderbare Raadsman, sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

God Zelf is mens geworden. Om onder ons te wonen, met ons mee te kunnen voelen in onze zwakheden, om de zondestraf op Zich te nemen en ons Zijn Leven te geven.

Er is geen God gelijk deze Jezus, Hij is voor ons tot Heere en Christus gemaakt!

Handelingen 2:36 Het hele volk van Israël moet weten dat God deze Jezus, die u gekruisigd hebt, tot Here en Christus heeft gemaakt.

Wie zeg jij dat Hij is vandaag?