Hoe dopen wij?

Vraag van iemand buiten onze gemeente via de E-mail over het dopen:

Enige tijd geleden zijn wij begonnen met het lezen van het Boek Handelingen, waarbij we gedeeltes lazen over het dopen in de Naam van Jezus Christus en het vervuld worden met de Heilige Geest. En nu terug naar het boek Mattheüs hoofdstuk 28 met daarin de zendingsopdracht en vervolgens de doopformule van de Heere Jezus: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.”
In het boek De Handelingen zien we dat er alleen gedoopt wordt in de Naam van Jezus Christus.
En juist daar beginnen bij ons de vragen hoe of dit kan. Het is toch diezelfde Heilige Geest, zowel in Mattheüs 28 bij de Heere Jezus, als bij de discipelen in Handelingen. Natuurlijk heb ik op Internet gezocht over het hoe en waarom, maar ik daar krijg allemaal verschillende uitleggingen.

Mijn reactie (broeder Wim) op deze E-mail:

Ik geloof dat de Naam van de Vader en Zoon en Heilige Geest is: Heere Jezus Christus. U moet in uw Bijbel opgemerkt hebben dat de apostelen alleen doopten in de Naam van Jezus Christus of de Heere Jezus. Ik ben er van overtuigd dat de apostelen niet een fout maakten. Zij wisten namelijk wat de Naam is van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Op de dag van Pinksteren, vol van de Geest van God, sprak Petrus dat zij allen gedoopt moesten worden in die Naam.

En zo kunnen ook wij vandaag weten wat die Naam is waarin we gedoopt moeten worden. Wat Jezus Zijn volgelingen opdraagt en wat Petrus doet is een paradox (schijnbare tegenstelling).

Petrus weet zelf wie Jezus is. Dit sprak hij ook uit, toen Jezus hem hier naar vroeg.

Mattheüs 16: 15-18  Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? Simon-Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Wees erop bedacht dat het hier bij het dopen gaat om een persoonlijke openbaring van wie God is voor degene die zich laat dopen. Deze persoon zal zich bewust zijn wie God voor hem/haar is en overtuigd van zijn/haar zonde en vergeving in de Naam van de Heere Jezus Christus.

Handelingen 2:36-38 Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt.
En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders?

En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

En zo ook voor vandaag is dit het Evangelie voor u: Bekeer u en laat je dopen in de Naam van de Heere Jezus Christus!

Indien U zich wilt laten dopen, dan kan dit ten alle tijde. U kunt hiervoor contact opnemen met broeder Wim Kremer.
Dit zou ook via E-mail kunnen: wimkremer@bijbelgelovigen.nl