En leid ons niet in verzoeking

Vraag:
In het ‘Onze Vader’ gebed staan de woorden: ‘Leid ons niet in verzoeking…’ Dit is een gedeelte dat ik niet begrijp en wel om die reden dat God, voor zover mij duidelijk is, niet verzoekt of in de verleiding brengt. Wat wordt hier bedoeld? Mag je zomaar een vraag stellen over het Woord van God? Je moet het toch gewoon nemen zoals het er staat?

Reactie:
Ik geloof dat een Godvrezende christen zich wel vaker afvraagt wat de betekenis is van wat hij leest of hoort. Wanneer het je aan wijsheid ontbreekt, bid de Heere en Hij zal het je geven. Er zijn in de loop der tijden verschillende vertalingen gemaakt vanuit het Aramees naar het Grieks en Latijn.

De voor mij treffende vertaling is:

Behoede mij voor de verzoeking mijzelf te leiden’.

Uit de Duitse Lamsa Bijbel: ‘Beware mich für der Versuchung mich selbst zu führen’.

Dat is volgens mij de grootste verzoeking. Denk bijvoorbeeld aan ’het verloren schaap’, het wilde zijn/haar weg zelf bepalen en zijn eigen weg gaan, alleen. De rest van het verhaal is maar al te bekend. Zo ook over de verloren zoon.

Bijbelteksten:

Lucas 15: 11-32
... (het verhaal over de verloren zoon!)

Lucas 15: 3-7
Wie van u zal, als hij honderd schapen heeft en een daarvan verliest, niet de negen en negentig in de woestijn achterlaten en dat verlorene gaan zoeken totdat hij het heeft gevonden? En vindt hij het, dan legt hij het verheugd op zijn schouders, roept thuis gekomen zijn vrienden en buren bijeen en zegt: Weest blijde met mij; want ik heb mijn verloren schaap gevonden! Ik zeg u: Zo zal in den hemel meer blijdschap zijn over een zondaar die zich bekeert dan over negen en negentig rechtschapenen, die geen bekering behoeven.

Jakobus 1:13
Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: Ik word van God verzocht; want God kan niet verzocht worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand. Neen, ieder mens wordt in verzoeking gebracht wanneer hij door zijn eigen begeerlijkheid wordt meegesleept en verlokt.

Mattheus 26:41
En Hij ging een weinig verder en Hij wierp Zich met het aangezicht ter aarde en bad, zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt. En Hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet een uur met Mij waken? Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweeden male heengaande, bad Hij, zeggende: Mijn Vader! Indien deze drinkbeker van Mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat Ik hem drinke, Uw wil geschiede!