Een Autoriteit, maar dan anders!

Vraag:
Als we zouden denken aan een autoriteit of gezagvoerder, dan kan een ieder daar zo wel een voorstelling bij maken. Maar wat leert de Bijbel over autoriteit?

Reactie:
God is de hoogste Autoriteit. In het Oude Testament zien we hoe Hij gediend wil worden. Bij het lezen van het Nieuwe Testament lijkt het of  we in een heel andere wereld duiken. Jezus spreekt nog steeds met gezag. Zelfs de wind en de vissen luisteren naar Hem. Toch is het dezelfde Jezus, die plotseling Zich omgordt en de voeten van Zijn discipelen wil gaan wassen. Zie hun reactie. Er ontstaat de nodige verbazing en zelfs weerstand, want Jezus is hun Heer en Meester. Wat doet Hij nu? Petrus reageert stijfkoppig en staat daar als een onbuigzaam persoon: 'U zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid!'  Is die houding voor u herkenbaar? En als Jezus daarop reageert, is Petrus opnieuw extreem: 'Nou, maar dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en hoofd!'  Petrus valt van het ene uiterste in het andere uiterste. Jezus is zo anders. Hun beeld van een autoriteit verandert voor hun ogen tot een slaaf of dienaar.

Johannes 13: 3-5 Jezus, wetende, dat de Vader Hem alles in handen had gegeven en dat Hij van God uitgegaan was en tot God heenging, van de maaltijd op, en Hij legde zijn klederen af en nam een linnen doek en omgordde Zich daarmede. Daarna deed Hij water in het bekken en begon de voeten van de discipelen te wassen, en af te drogen met de doek, waarmee Hij omgord was.

In de Engelse taal gebruikt men voor ‘pastoor’ het woord ‘Minister’, en dat is volgens mij een heel mooie aanduiding voor een leider of voorganger. Dit Engelse woord geeft mijns inziens precies aan wat het werkelijk moet zijn: 'Dienaar.' Dit woord stamt af van het werkwoord ‘to minister’ dat ‘dienen’ of ‘bedienen’ betekent. Mooier kan het niet, toch?

Laat Jezus, als je hoogste Autoriteit, je hart vervullen met Zijn Liefde.

Johannes 13; 13-17 U noemt Mij Meester en Here, en u zegt dat terecht, want Ik ben het. Indien nu Ik, uw Heere en Meester, u de voeten gewassen heb, behoort ook u elkaar de voeten te wassen; Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u doet, gelijk Ik u gedaan heb. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een slaaf staat niet boven zijn heer, noch een gezant boven zijn zender. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet.

Galaten 5:13 Dient elkander door de liefde.