De Sabbath houden?

Vraag:
Er wordt toch in de Bijbel gesproken dat de Sabbath een Eeuwige inzetting is. Waarom zou ik dan niets doen om die traditie in stand te houden? Wat is dan eigenlijk de bedoeling van deze traditie of inzetting en wat betekent het voor de christen?

Reactie:
Ik heb ontdekt dat veel onderwerpen in het oude Testament reeds op Jezus Christus wijzen.
Als je het nu over de Sabbath hebt, gaat het over een tijd van ‘rust’, een rusttijd voor het lichaam. Op het moment dat Jezus op het toneel van de tijd verschijnt, spreekt Hij: ‘Komt allen tot Mij, want Ik zal u Rust geven’. Deze rust waar Hij over spreekt, is de Heilige Geest die met Pinksteren zou komen.

Het staat al geprofeteerd in Jesaja 28: 8-12. En het kwam zo'n zevenhonderd jaar later op Pinksteren te geschieden, toen zij allen vervuld werden met de Heilige Geest precies zo als gezegd was hoe het zou zijn. Dit is de ware Sabbath, die beloofd was. Toen zij zo vervuld werden met de Geest rustten zij van hun wereldse werken, wereldse praktijken en hun boze handelingen. De Heilige Geest nam hun levens in beslag. Zij gingen in de rust.
Daar is de Rust. Dat is de Sabbath. Het is niet een dag of een jaar, het is een eeuwigheid van het vervuld zijn en gezegend zijn in de Heilige Geest.

Mattheüs 11:28-29:

‘Komt herwaarts tot Mij, u allen die vermoeid en beladen zijt; Ik zal u Rust geven. Neemt Mijn juk op u en leert van Mij; want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel’.

Jesaja 28: 9–12:

Wie wil Hij kennis leren en wie wil Hij een openbaring doen verstaan? Hun die van de melk gespeend, aan de borst ontwend zijn? Want het is wet op wet, wet op wet, eis op eis, eis op eis, hier wat, daar wat. Voorwaar, door mensen die een onverstaanbare taal spreken, en in een vreemde tongval zal tot dit volk spreken Hij, die tot hen gezegd heeft:
'Dit is de rust (Sabbath), geeft de vermoeide rust, en dit is de verademing'. Maar zij wilden niet horen.