Wil je ook lid worden?

Welkom bij de gemeente Bijbelgelovigen in Musselkanaal!

Handelingen 2:38 ... Petrus antwoordde: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

Als je dan een gemeente gevonden hebt, waar je de prediking van gelooft, je hebt laten dopen in de Naam van Jezus Christus en ziet dat de gelovigen toegewijde christenen zijn, blijf daar dan en geef je deel.

Psalm 103: 2-3-4 Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden; Die al uw ongerechtigheden vergeeft, Die al uw ziekten geneest, Die uw leven verlost van de groeve, Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, Die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend.

Wie je bent in Christus en wat je voor de gemeente wilt betekenen maakt je tot lid van deze gemeente. Mag de prediking zoveel effect op je leven hebben, dat je hart vol wordt van de liefde tot God.

Galaten 5:14 Want de gehele wet is in een woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Deze nieuwe plek zou je ook als een werkplaats mogen beschouwen, daar waar je je laat corrigeren en vormen naar het beeld van Jezus Christus. Als je lid bent van een gemeente, ben je daar met je verlangen om ‘n betere christen te zijn, waar je met je houding en gedrag van wilt getuigen, ook in je speken en manier van kleden; laat je hierbij leiden door de Geest van God, als de inwonende leraar (Johannes 14:26).

Met het lid worden stel je jezelf ook onder de huisregels van deze plaatselijke gemeente.

Als plaatselijke gemeente zijn we autonoom. Wij overleggen als broeders samen hoe we iets regelen, zowel organisatorisch als financieel. Het geld dat we als gemeente bijeenbrengen is bestemd voor al de zaken die de gemeente aangaan (Dat de kachel brandt, komt doordat we daar zelf voor betalen). Daartoe verzamelen we onze tienden en offergaven. De gemeente zal proberen haar voorganger/prediker en zijn gezin, zoveel als de financiële middelen het toelaten, in levensonderhoud te voorzien, zodat hij tijd vrij heeft om de gemeente te dienen.

Hebreeën 13:8  Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.

Al zijn we 2.000 jaar verder in de tijd, onze God en Heere is Dezelfde. De Bijbel is de vaste grond voor ons geloof. Wij christenen houden ervan als predikers ons wijzen op de Schrift. We willen voor onszelf weten waar wat geschreven staat.

Zondag is voor ons de dag van de opstanding en de reden om op de eerste dag van de week samen te komen. Indien je lid bent van de gemeente, dan wil je zeker geen bijeenkomst missen. Je zult gaan uitzien naar de Woordverkondiging, het samen God lofprijzen en het bidden voor elkaar. Het zal je geloof versterken en de band met je broeders en zusters.

Er zijn in onze gemeente drie Bijbelse inzettingen waar we als christen voor staan: De waterdoop, viering van het Avondmaal en de voetwassing. In deze drie verkondigen we ons christen-zijn, het leven in de liefde van onze Heere Jezus en aan elkaar.

Johannes 13:17 Indien je dit weet, zalig (gelukkig) ben je, indien je het doet.

Mag dat gevoelen, dat geluk, die Liefde, die in Jezus Christus is, ook in jou en mij zijn.

Geen wet dan liefde,

geen geloofsbelijdenis dan Christus,

geen ander boek dan de Bijbel.

Geen lidmaatschap dan broederschap,

door het Bloed van Jezus Christus,

dat ons reinigt van alle ongeloof.

Verder willen we je verwijzen naar de informatie op onze website: www.bijbelgelovigen.nl

We wensen je Gods’ rijke zegen,

Broeder Wim Kremer, voorganger/prediker.