Hier is je redding!

De reality serie ‘The profit’, onder regie van de steenrijke ondernemer Marcus Lemonis, bracht mijn gedachten naar een voorval in de Bijbel. In het boek van Mattheüs lees ik over een groot zakenman of koning, die een man gaat confronteren met zijn situatie. Marcus staat bekend als een weldoener, maar is ook een keiharde zakenman.

Mattheüs 18:24 Toen hij met de afrekening begon, werd tot hem een slaaf gebracht die hem tienduizend talenten schuldig was.

In de tijd van het oude Griekenland kwam een zilveren talent overeen met veertien jaarlonen van een arbeider. Als ik bereken hoeveel tienduizend talenten waard is, dan kom ik voor een arbeider op een gigantisch bedrag, dat gelijk staat aan 140.000 jaarlonen.

Mattheüs 18:24  ...en hij kon niet betalen.

Romeinen 3:23 Want wij hebben gezondigd en missen de heerlijkheid Gods.

Misschien ken je dat wel, je doet je best, in het begin gaat het echt heel goed maar dan komt er een kentering. Rekeningen kunnen niet meer betaald worden en de schulden stapelen zich op. Hoe je ook ploetert, je weet dat het niet meer gaat lukken. Ergens is iets misgegaan.

Mattheüs 18:25 De heer beval dat hij met vrouw, kinderen en al wat hij bezat verkocht zou worden tot delging van de schuld.

De slaaf weet dat dit het moment voor hem is, waarop alles een keer zou kunnen nemen en vernedert zichzelf voor zijn heer. Hierop krijgt hij kwijtschelding van zijn torenhoge schuld.

Ook Marcus Lemonis komt in de onderhandeling met betaling van al de schulden. Zo ben je in één klap deze zware schuldenlast kwijt. Je ziet hem de cheque uitschrijven, met daarop het bedrag en zijn handtekening. Hier is je redding!

Er zijn nog wel wat consequenties aan verbonden. De meest belangrijke is dat je Marcus met 51% aan aandelen het leiderschap over je onderneming moet geven. Dat leiderschap gebruikt Marcus om met zijn kennis en inzicht je onderneming weer tot bloei te brengen en soms neemt hij daarvoor rigoureuze maatregelen. Voor veel mensen is dat moeilijk. Zij willen het heft in eigen handen houden en de dingen graag blijven doen zoals ze dat altijd deden, ook al ging hun onderneming daarmee te gronde. Soms wijzen ze hem zelfs de deur.

Als Jezus Christus in je leven komt, mag Hij dan ook het heft in handen nemen? Niet alleen om je schuld te betalen, maar ook om Heer en Meester te zijn?

Psalm 103:3,12  Hij vergeeft u alle schuld. Zover het oosten is van het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons.

Jesaja 1:18,19  Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de HERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Als gij gewillig zijt en luistert, zult gij het goede des lands eten.

Romeinen 3:24 …en wordt om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

1 Petrus 1:18-19  Wetende dat u niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het kostelijk bloed van Christus.

IMG-VBetaald 2019
Als we niet proberen zelf verder te ploeteren in onze eigen gewoonten, tradities en angsten, maar ons leven geven in handen van de Here Jezus Christus, die al onze schuld wil vergeven en als we ons willen laten leiden door Zijn Geest, dan komt het altijd goed.

Romeinen 8:5  Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil. Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt Leven en Vrede.

 

Alex van Campen